Работа по проекти

      По проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

        Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности
• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
• Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
• Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.
Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

По проект"Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" през учебната 2022/2023 г.се сформираха 2 групи по дейност 2.

 

По проект проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ , съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за учебната 2019 / 2020 г. се сформира 1 група - клуб по интереси  по ключови дигитални умения- базови" Магията на компютрите"

 

ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"  ЗА  УЧЕБНАТА 2020 /2021Г.СЕ СФОРМИРАХА 6 ГРУПИ, ОТ КОИТО 3 / ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ 1-10 КЛАС / С ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ " БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛЕТЕРАТУРА, 1 ГРУПА С ТЕМАТИЧНО НАПРАВРЛЕНИЕ " ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ", 1 ГРУПА С НАПРАВЛЕНИЕ " ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА" И 1 ГРУПА С ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ " АНГЛИЙСКИ ЕЗИК".
 
 
 ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"  ЗА  УЧЕБНАТА 2017 /2018Г.СЕ СФОРМИРАХА 8 ГРУПИ, ОТ КОИТО 2 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И 6 ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТИТЕ БЕЛ, НАУКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, ИЗКУСТВА И КУРТУРА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

За връзка

ou-vapcarov naskapet69@abv.bg