Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2022/2023г.

1

Наименование на административната услуга

Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

2

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149

3

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището

 

4

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината.

Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.

При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.

Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с един или двама починали родители;

3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. дете от семейство с повече от две деца;

6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по  постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

5

Начини на заявяване на услугата.

Лично или чрез пълномощник

6

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

7

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

безсрочно

8

Такси или цени

Не се дължат такси

9

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Общинска администрация

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

10

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК

11

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

       Email:planinitza@abv.bg 

            https://ou_vapcarov.webnode.com

12

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник

 

 

 
 
 
 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

А. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

Чл.35. Учителят има следните права:

1. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните им органи;
2. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;
3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;
4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;
6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

Чл.36. Учителят има следните задължения:

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;
2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети „чужд език“ и „майчин език“, както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;
3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
6. да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;
7. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
8. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;
9. да не ползва мобилен телефон по време на час;
10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището,  детската градина или обслужващото звено, както и извън тях – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици;
11. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;
12. да не внася в училището или обслужващото звено оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

Чл.37. Учителят няма право да:

1. нарушава правата на учениците,  да унижава личното им достойнство,  да прилага форми на психическо и физическо насилие върху тях;
2. учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

Чл.38. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;
2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;
5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с  ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а;
7. да организира и да провежда родителски срещи;
8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката,  да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;
9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;
10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;
11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;
12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;
13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката;
14. да обсъжда и да взема решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти по време на родителски срещи. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката;
15. да предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището по време на първата родителска среща;
16. В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика.  Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис;
17. При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование;
18. Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

Б. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл.39. /1/ Ученикът има следните права :

1. участва по собствен избор в организираните от училището извън класни форми;

2. получава от училището информация по въпросите ,свързани с неговото обучение;

3. бъде защитен от училището при накърняване на личното му достойнство и при нарушаване на човешките му права;

4. ползва безплатно учебната база по установената учебна програма;

5. избира и бъде избиран в колективните органи на управление на класа и училището ;

6. получава стипендия съгласно реда, определен от МС;

7. дава мнения и предложения пред директора на училището по отношение

организацията и провеждане на цялостната му дейност;

8. да прекъсне обучението си до една учебна година поради болест, по семейни, социални или други причини.Прекъсването , разрешено от ПС не се счита за повтаряне на класа;

9. да поиска удължаване на срока, когато е бил повече от 20/двадесет/ дни в болнично заведение;

10. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие,

11.да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

12. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

13. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

/2/ Ученикът има следните задължения :

1. да изпълнява задълженията си определени от ЗНП, ППЗНП и Правилника за дейността научилището;

2. да съхранява авторитета на училището и да развива училищните традиции;

3. да носи със себе си лична карта и ученическа книжка;

4. да уважава и да не накърнява правата и достойнството на другите ученици, както и на работещите в училището учители и служители;

5. да идва на училище 10 мин. преди началото на учебните часове в приличен вид.При следващо явяване в неприличен вид, ученикът не се допуска в час. Явяването на официални празници, дипломни защити, изпити и др., да става с официално облекло;

6. да спазва правилата за : Техника на безопасност, Охрана на труда и Правилника за противопожарна охрана, посочени в ПОБУТВО;

7. да има необходимите тетрадки и пособия по предмета, да изпълнява изискванията на учителя за часа. За часовете по информатика да закупи необходимите пособия, а за часовете по практика – лично работно облекло.

8. при отсъствие на учител да не напуска училището докато представител на ръководството не разясни с какво и къде ще се занимават учениците в този час;

9. в часовете по физическо възпитание, учебна и лабораторна практика да се явява със задължително установеното облекло и необходимите пособия;

10. да представя при изпитване бележника си. За ненанесени оценки, отсъствия и забележки в ученическия бележник, отговорност носи ученикът;

11. да не сяда по парапетите и первазите на прозорците в училището;

12. да спазва хигиенните норми в училището и прилежащите райони;

13. в кабинети, работилници и лаборатории да влиза само в присъствието на учител;

14. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

Чл.40.Ученикът няма право да:

/1/ отсътва от редовни занятия без уважителна причина;

/2/ участва в хазартни игри, да пуши, да употребява алкохол и наркотични средства;

/3/участва в политически партии и организации до навършване на 18 годишна възраст;

/4/ накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;

/5/създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.

/6/да използва методи на саморазправа, насилие, изнудване спрямо учители, ученици и служители;

/7/да ползва мобилни телефони и електронни устройства в сградата на училището;

/8/ да внася оръжие, взривни, запалителни и парализиращи средства.

/9/ да пали огън в сградата и района на училището;

/10/да прави корекции/фалшификации/ в училищната документация;

/11/ при допускане на нарушения и демонстративно и обидно поведение по време на час, ученикът се изпраща задължително за разговор с педагогическия съветник или пом.директора.

Чл.41. /1/ Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който членуват или с уведомително писмо от родителя или настойника, които се представят в срок до три дни. При отсъствие по домашни причини родителят(настойникът) уведомява предварително лично класния ръководител за причините, налагащи отсъствието от занятия. В срок от 3 (три) учебни дни включително в деня на явяване му в училище, ученикът е длъжен да представи уведомително писмо от родителя (настойника) за извиняване на отсъствията по домашни причини, в което да са вписани причината и датите на отсътствие на ученика от занятия. Отсъствията по домашни причини са за не повече от 3(три) дни през учебната година.

Чл.42. /1/ Отсътвивие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсътвие.

/2/ Закъснения до 15 мин. за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

/3/ За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко предмета,  директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и /или/ учебната година.

Чл.43./1/ За допуснатите отсъствия класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

Чл.44./1/ За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник, ученикът се наказва със:

1. Забележка

2. Извършване на дейности в полза на училището в свободно от учебни часове време

3. Предупреждение за преместване в друго училище

4. Преместване в друго училище до края на учебната година

5. Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

/2/ Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Видовете дейности са: почистване на класни стаи, коридори, работилници,  двор,  спортна площадка,  боядисване на предмети и обекти в рамките на училището.

/3/ Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

/4/ Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. При налагане на тази мярка учителят отбелязва неизвинено отсъствие за часа, в който е отстранен ученика. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.

Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката под ръководството на педагогическия съветник.

/5/ При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване наповедението.

/6/ Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие визвънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

/7/ Наказанията по ал.1 т.1 се налагат със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по т.2,3,4 и 5 – със заповед на директора по предложение на ПС

/8/ Преди налагане на наказание по ал.1,класният ръководител е длъжен да уведоми родителя или настойника на ученика за извършеното нарушение

/9/ Директорът е длъжен преди налагане на наказание по ал.1 т.2 ,3,4 и 5 да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата,свързани с нарушенията

/10/ Наказанието по ал.1 т.3 или т.4, се налага като крайна мярка при тежки нарушения. ПС обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него учител или друг ученик. На заседанието на ПС може да присъства и родителят или настойникът на ученика.

/11/ В заповедта на директора, издадена по реда на ал.2 се посочват видът на наказанието,срокът и причините за налагането му.

/12/ Наказанията по ал.1т.3 или т.4 влиза в сила от началото на следващата учебна

година ,в случай че е наложено до 30 учебни дни до края на учебните занятия

/13/ Наказанията по ал.1 се залачават с изтичане на съответната учебна година. Наказанието по ал.1 т.1 или т.2 може да се заличи и предсрочно по реда на ал.2.

/14/ Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа

/15/ Ученик, наказан по ал.1 т.3 продължава обучението си в друго училище при условие и по ред определени със заповед на началника на РИО на МОМН. След заличаване на наказанието , ученикът може да продължи обучението си в училището в което е преместен.

/16/ Заповедите на директора за налагане на наказанията по ал.1 могат да се обжалват пред началника на РИО – за общинските училища и пред министъра на образованието и науката – за държавните училища.

/17/ Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 – 5 и на мярката по чл. 139, ал. 5 задължително се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родителидирекция „Социално подпомагане“ може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

/18/ Наказанията по чл.44, ал.1 от ПВР, могат да се налагат на ученика и за допуснати неизвинени отсъствия.

А. За ученици, ненавършили 16 годишна възраст:

т.1. над 5 неизвинени отсъствия – “забележка” т.2. над 10 неизвинени отсъствия – „Извършване на дейности в полза на училището в свободно от учебни часове време” т.3. над 13 неизвинени отсъствия – “предупреждение за преместване в друго училище” т.4. над 15 неизвинени отсътвия – “преместване в друго училище”

Б. За ученици , навършили 16-годишна възраст:

т.1. над 5 неизвинени отсъствия – “забележка” т.2. над 10 неизвинени отсъствия -„ Извършване на дейности в полза на училището в свободно от учебни часове време”т.3. над 13 неизвинени отсъствия – “предупреждение за преместване в самостоятелна форма на обучение” т.4. над 15 неизвинени отсътвия – “преместване в самостоятелна форма на обучение”

В. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

Чл.45 (1)Училището осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището или обслужващото звено;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5. да се явяват в училището и обслужващото звено, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

6.да заплащат щетите нанесени от децата им.

Учениците трябва да спазват следните правила за безопасна  работа в ИНТЕРНЕТ и мрежата:

 1.  Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели.

2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.

3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях.

4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или на техни близки, без предварително съгласие на родителите.

5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в интернет, освен след съгласието на родителите.

6. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно или на материали с вредно или незаконно съдържание  като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.

7.  Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични.

8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от непознат подател.

9.   Забранено е  изпращането на анонимни или верижни съобщения.

10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи.

11.  Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и електронна поща.

12.  Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си.

13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторски права.

14.  При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.  

Безопасност на децата в Интернет

                                                           РОДИТЕЛИ!

Готови ли сте да говорите с децата си за Интернет?

Този въпрос със сигурност съдържа в себе си поне два други:

– Готови ли сте да говорите с децата си? Но да говорите истински, а не

просто: „Спа ли, яде ли, научи ли си уроците, колко часа седя пред

компютъра?“. Да говорите не толкова за да кажете, а за да чуете. Да говорите,

за да разберете, а не да осъждате. Да говорите с искрен интерес. Да говорите

с любов.

– Готови ли сте да говорите за Интернет? Независимо дали самите вие

ползвате, или не това най-невероятно откритие на миналия век, сигурни ли

сте, че познавате начина, по който децата ви живеят в него?

И ако на първия въпрос никой не може да отговори вместо вас, искрено се

надяваме тази брошура да направи отговора на втория много по-лесен.

Що е то Интернет?

Интернет е виртуален свят, в който са представени и добрите, и лошите

страни на реалната действителност.

Времето, прекарано в Интернет, не е просто седене пред компютъра, а достъп

до огромно количество информация. Един привлекателен, но и изпълнен със

скрити опасности свят.

Какво да се прави?

Както решавате на каква възраст да пуснете детето за първи път само да

отиде на училище, така трябва да решите на каква възраст да го пуснете и в

Интернет. Преди да тръгне само на училище, вие много пъти го водите,

показвате му пътя и формулирате определени правила на поведение, които

да осигурят неговата безопасност.

Така е най-разумно да се постъпи и с Интернет. Добре е първоначално вие

или някой друг доверен възрастен да го води в Интернет. Задължително е да

формулирате правилата за безопасност. Трябва да се убедите, че детето

добре ги е научило. Задължително да упражнявате контрол дали правилата

се спазват. Сигурно е, че от време на време детето ще притичва на червено,

но трябва поне да се е научило да се оглежда преди това.

Как да намалите рисковете за семейството от употребата на

Интернет

1. Никога не давайте информация, чрез която можете да бъдете разпознати -домашен адрес, име на училище, телефонен номер. Особено внимателно се отнасяйте към даването на лична информация като възраст, семейно или финансово положение.

2. Не качвайте снимки на децата си в уебсайтове, достъпни за общата публика.

3. Измислете си псевдоним, не споменавайте името на детето си в сайтове с публичен достъп.

4. Проучете внимателно политиката на вашия Интернет доставчик относно защитата на личните данни и проучете как може да бъде използвана информацията за вас.

5. Опитайте се да превърнете компютъра в семеен. По-добре го поставете в хола, отколкото в стаята на детето.

6. Опознайте Интернет услугите, ползвани от вашите деца. Помолете детeто да ви помогне. Накарайте го да ви покаже какво прави в Интернет и да видаде псевдонимите и паролите, с които влиза в сайтовете, където има регистрация и го посъветвайте да не ги дава на никого освен на вас.

7. Запознайте се с виртуалните му приятели така, както познавате реалните.

8. Обяснете заплахите, които носят срещите с хора, с които детето се е запознало в Интернет (те могат да не са такива, за каквито се представят).

9. Ако детето много настоява да се види с някого, задължително трябва да присъствате вие или друг възрастен, на когото имате доверие. Уредете срещата на публично място, в никакъв случай у дома.

10. Никога не отговаряйте на двусмислени, нецензурни, войнствени съобщения или на такива, които ви притесняват или ви карат да се чувствате неудобно. Стимулирайте детето да ви казва всеки път, когато попадне на подобно съобщение. Ако вие или детето ви получите съобщение, което е неприятно, има сексуален подтекст или съдържа заплаха, изпратете го на вашия Интернет доставчик или мобилен оператор – ако е през мобилен телефон, или пък подайте сигнал на Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в Интернет Web112.net. Инструктирайте детето да не отваря никакви връзки или приложения, изпратени по електронна поща или през Скайп, от хора, които не познава. Подобни връзки често водят до порно или други неподходящи за деца сайтове или до нежелан контакт.

11. Обяснете на детето, че не всичко, което чете в мрежата, е вярно. Всяка оферта, която изглежда твърде изгодна, най-вероятно е измама. Бъдете много внимателни към предложения, изискващи да отидете на среща, някой да ви посети у дома, да изпратите пари или да предоставите информация за банковата си карта.

12. Формулирайте ясни правила за ползване на Интернет от детето. Обсъдете ги с него. Напишете ги и ги поставете някъде близо до компютъра. Дори детето ви да ползва Интернет клуб, писаните правила са много важни. Те издигат споразумението до ранг на договор. Не забравяйте, че трябва да контролирате спазването на тези правила, сред които трябва да фигурира и количеството време, прекарвано пред компютъра. Прекалено дългото заседяване на детето пред компютъра до късно през нощта може да е симптом за наличие на проблем. Помнете, че компютърът и Интернет услугите не трябва да се използват като електронна бавачка.

Възможно ли е да създадем безопасен достъп на децата

На световния пазар съществуват различни методи за обезопасяване. За децата има специализирани детски търсачки. Те са „централно обезопасени“, сканират предварително съдържанието на всеки сайт и не допускат зареждането му, ако не отговаря на предварително зададените критерии за безопасност. Част от международните сайтове за онлайн игри за деца са също добре обезопасени и за регистрацията на детето в тях се изисква съгласие на родител. Съществуват и софтуерни продукти, създадени специално за обезопасяване на персонални компютри и компютърни мрежи. В основни линии всички те правят 5 неща:

1. Ограничават времето, прекарано пред компютъра – родителят определя

колко часа детето може да седи пред компютъра и когато зададеното време

изтече, софтуерът автоматично изключва компютъра.

2. Лимитиране на времето в Интернет – родителят решава дали времето за

Интернет да бъде същото или по-малко от това за компютъра.

3. Ограничаване на достъпа до определени сайтове. Осъществява се само

от някои софтуерни продукти. Част от тях са на принципа на позитивен списък –

допускат детето само до определени, предварително зададени сайтове.

Обикновено родителите имат възможност да актуализират и обогатяват списъка

на сайтовете.

Други програми работят на забранителен принцип. Те сканират

предварително съдържанието на сайта по ключови думи и не позволяват

зареждането му по определени критерии.

4. Трекинг (проследяване и запазване на пътя) – може би е най-полезната част

на обезопасителните програми. Така родителите могат във всеки момент да

проверят кои сайтове е посетило детето им и колко време е било там. Запазват

се дори разговорите в чата.

5. Периодично информиране на родителите (обикновено на всеки час) за

движението на детето в Интернет. Това става посредством изпращане на

запазените данни до и-мейла на родителя.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За връзка

ou-vapcarov naskapet69@abv.bg